+357 99 180 557 info@paradisegarden-cy.com

Oczekuje się, że mała niebieska pigułka stanie się generyczna w grudniu 2017 r.

Pale­nie jest również pow­iązane z wcześniejszą menopauzą, dodaje. 

Późniejsza menopauza wiąże się również z pozytywnymi doświadczeniami zdrowotnymi

Bada­nia wskazu­ją, że nat­u­ralne prze­chodze­nie menopauzy w późniejszym życiu wiąże się z dłuższą przewidy­waną dłu­goś­cią życia, a także ze zmniejs­zonym ryzykiem chorób ser­cowo-naczyniowych, udaru mózgu i osteoporozy. 

Nawet jeśli nie opóźnia menopauzy, czy są korzyści zdrowotne wynikające z uprawiania większej ilości seksu?

„Więcej sek­su może popraw­ić relac­je, jakość życia i intym­ność” – mówi Stre­ich­er. „Czy zapo­bieg­nie chorobom ser­ca, cukrzy­cy, rakowi pier­si lub innym przewlekłym chorobom? Odpowiedź brz­mi nie. Seks nie czyni cię zdrowszym, ale jeśli jesteś zdrowszy, częś­ciej upraw­iasz seks” – mówi. 

Stre­ich­er wskazu­je na bada­nia opub­likowane w The New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine przez dr Sta­cy Lin­dau i współpra­cown­ików, które doty­czyły sek­su­al­noś­ci i zdrowia osób starszych w Stanach Zjed­noc­zonych. „Odkryli, że wiek jest mniej ważny niż stan zdrowia danej oso­by. Zdrowy 70-latek znacznie częś­ciej będzie akty­wny sek­su­al­nie niż chory 40-latek” – mówi Streicher. 

„Ludzie uwiel­bi­a­ją mówić:„ Jeśli będziesz upraw­iać więcej sek­su, będziesz żyć dłużej. „Nie, jeśli żyjesz dłużej, jest bardziej praw­dopodob­ne, że będziesz upraw­iać więcej sek­su” – mówi ze śmiechem. „A więcej sek­su może cię uszczęśli­wić, może zapewnić lep­szy związek, ale nie sprawi, że będziesz żył dłużej. ”

Zapisz się na nasz biule­tyn o zdrow­iu kobiet!

Najnowsze w okresie menopauzy

Leczenie eksperymentalne może przywrócić płodność u kobiet we wczesnej menopauzie

Nowa ter­apia może również zmniejszyć związane z wiekiem ryzyko chorób ser­ca i osteoporozy. 

Autor: Becky Upham 2 kwiet­nia 2021

Przyrost masy ciała w okresie menopauzy jest powiązany z brakiem snu

Nowe badanie sugeru­je, że nierozwiązane prob­le­my ze snem w okre­sie menopauzy mogą powodować, że kobi­ety przy­bier­a­ją na wadze. 

Meryl Davids Lan­dau 22 mar­ca 2021 r.

Terapie hormonalne zmniejszają nocne pragnienie oddawania moczu u kobiet

Dobra wiado­mość dla kobi­et po menopauzie, które chcą przes­pać całą noc bez budzenia się i siu­si­ać: HT może pomóc ci osiągnąć głęb­szy sen i rzad­sze wybudzanie… 

Beth Levine, 17 mar­ca 2021 r.

Seks po menopauzie: czynnik psychologiczny

Po menopauzie seks może… cóż… boleć. Nic więc dzi­wnego, że seks może powodować niepokój u wielu kobi­et. Oto jak przezwyciężyć te emoc­je i upraw­iać seks… 

Autor: Andrea Peirce17 lutego 2021

Wsparcie społeczne może pomóc w objawach menopauzy, ale samo posiadanie bliskiego kumpla nie wystarczy

Nowe badanie sugeru­je również, że odporność na stre­su­jące wydarzenia poma­ga kobi­etom radz­ić sobie z uderzeni­a­mi gorąca. 

Meryl Davids Lan­dau 27 sty­cz­nia 2021

Kołatanie serca w okresie menopauzy może powodować stres i może sygnalizować poważny problem zdrowotny

Szyb­sze bicie ser­ca, trzepotanie i pomi­janie uderzeń ser­ca mogą być powszechne przed prze­jś­ciem menopauzy i w jego trakcie. 

Autor: Becky Upham22 grud­nia 2020 r.

Przejście menopauzy to czas poważnych chorób serca

Oświad­cze­nie naukowe Amer­i­can Heart Asso­ci­a­tion opisu­je prob­le­my ser­cowo-naczyniowe spowodowane waha­ni­a­mi hor­monów i wyjaś­nia, dlaczego wczesne dzi­ałanie jest kluczowe. 

Autor: Meryl Davids Landau1 grud­nia 2020 r.

Mnogie ciężkie objawy menopauzy związane ze zwiększonym ryzykiem chorób serca

Doświad­czanie ekstremal­nych uderzeń gorą­ca i innych objawów jest nie tylko niewygodne, ale także znakiem ostrzegawczym. 

By Kaitlin Sul­li­van Październik 13, 2020

Wiadomości o menopauzie i śnie: NAMS 2020 rozwiązuje 5 kluczowych problemów

Potenc­jalne sposo­by leczenia menopauzal­nych prob­lemów ze snem to główny tem­at tegorocznej kon­fer­encji North Amer­i­can Menopause Society. 

Autor: Beth Levine 30 wrześ­nia 2020 r.

Wiadomości dotyczące leczenia gorącym błyskiem: cztery dania na wynos z NAMS 2020

Coroczne spotkanie North Amer­i­can Menopause Soci­ety pod­kreśla obiecu­jące aktu­al­iza­c­je doty­czące niehor­mon­al­nego i hor­mon­al­nego leczenia objawów naczynioruchowych. 

Autor: Beth Levine28 wrześ­nia 2020 r.”

Dieta, styl życia i domowe środ­ki mogą pomóc w zapo­b­ie­ga­niu lub lecze­niu zaburzeń erekcji (ED).

Jeśli chcesz uniknąć leków, urządzeń lub oper­acji, ist­nieją inne, bardziej nat­u­ralne sposo­by na złagodze­nie zaburzeń erekcji. 

Zwięk­sze­nie poziomu akty­wnoś­ci i zmi­ana tego, co jesz, mogą mieć znacze­nie. Niek­tórzy mężczyźni próbu­ją również alter­naty­wnych lub domowych ter­apii na zaburzenia erekcji. 

Ważne jest, aby przedysku­tować swo­je plany z lekarzem, zan­im spróbu­jesz nat­u­ral­nego lub alter­naty­wnego podejścia. 

Dieta i żywność związana ze zmniejszonym ryzykiem zaburzeń erekcji

Naukow­cy, którzy wzięli udzi­ał w Mass­a­chu­setts Male Aging Study odkryli, że to, co jesz, może zmniejszyć ryzyko wys­tąpi­enia zaburzeń erekcji. 

Następu­jące pro­duk­ty spoży­w­cze wiąza­ły się z niższym ryzykiem:

Owoce­Warzy­waPełne ziarnaRyby

Inne bada­nia sugeru­ją, że określone pro­duk­ty spoży­w­cze, takie jak ciem­na czeko­la­da, pis­tac­je, arbuz, różowy gre­jpfrut i pomi­do­ry, mogą pomóc w łagodze­niu objawów. 

Również mężczyźni, którzy mają chron­iczny niedobór wit­a­miny B12 i jedzą więcej przetwor­zonego mięsa i rafi­nowanych zbóż, są bardziej narażeni na rozwój zaburzeń erekcji. 

Wysiłek fizyczny i ryzyko zaburzeń erekcji

Ostat­nie bada­nia wykaza­ły, że ćwiczenia, szczegól­nie umi­arkowane lub inten­sy­wne ćwiczenia aer­obowe, mogą złagodz­ić objawy zaburzeń erekcji. 

Po pros­tu chodze­nie może być dobrą akty­wnoś­cią do spróbowa­nia. Według jed­nego z badań, 30 min­ut chodzenia dzi­en­nie wiąza­ło się z 41-pro­cen­towym zmniejsze­niem ryzy­ka wys­tąpi­enia zaburzeń erekcji. 

Ale korzyś­ci z ćwiczeń mogą być mniejsze u mężczyzn z choroba­mi ser­ca lub inny­mi pod­sta­wowy­mi schorzeniami. 

Poroz­maw­iaj z lekarzem o tym, ile akty­wnoś­ci fizy­cznej powinieneś włączyć do swo­jej codzi­en­nej i tygod­niowej rutyny. 

Poradnictwo i zaburzenia erekcji

Wiz­y­ta u psy­cholo­ga lub innego spec­jal­isty od zdrowia psy­chicznego może pomóc w popraw­ie objawów ED. Możesz zabrać swo­jego part­nera na ses­je dorad­cze, aby omówić sposo­by zachę­ca­nia się nawza­jem. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć szukać porady, poproś swo­jego lekarza lub urolo­ga o konkret­ną rekomendację. 

Alternatywne suplementy

Niek­tórzy mężczyźni przyj­mu­ją suple­men­ty lub próbu­ją innych form medy­cyny alter­naty­wnej w lecze­niu zaburzeń erekcji. 

Skon­sul­tuj się z lekarzem przed przyję­ciem jakiegokol­wiek suple­men­tu. Niek­tóre pro­duk­ty mogą być niebez­pieczne, zwłaszcza jeśli masz inne schorzenia lub przyj­mu­jesz określone leki. 

Uważaj na produkty oznaczone jako „Ziołowa Viagra”

Agenc­ja ds. Żywnoś­ci i Leków (FDA) wydała ostrzeże­nia doty­czące niek­tórych pro­duk­tów oznac­zonych jako „ziołowa Via­gra”. „Te pro­duk­ty nie są tym samym, co lek na recep­tę znany jako Via­gra (z akty­wnym skład­nikiem silde­nafil). Powinieneś wiedzieć, że wiele z tych suple­men­tów może powodować niepożą­dane skut­ki uboczne i nie udowod­niono, że działają. 

Niek­tóre pop­u­larne suple­men­ty na zaburzenia erekcji obejmują:

Dehy­droepiandros­teron (DHEA)L‑argininaŻeńszeńPropionylo-L-karnitynaYohimbeGinkgoZiele napalonej kozy (epimedium)Cynk

Akupunktura i zaburzenia erekcji

Niek­tórzy mężczyźni zgłasza­ją poprawę objawów ED po akupunk­turze. Ta starożyt­na for­ma medy­cyny pole­ga na uży­wa­niu maleń­kich igieł do sty­mu­lacji określonych punk­tów na ciele. Cho­ci­aż wyni­ki badań są mieszane w kwestii tego, czy akupunk­tu­ra naprawdę dzi­ała na zaburzenia erekcji, ter­apia jest uważana za bez­pieczną i może pomóc ci ogól­nie poczuć się lepiej. 

Styl życia i domowe sposoby na zaburzenia erekcji

Niek­tóre typowe sposo­by na styl życia i domowe sposo­by na zaburzenia erekcji obejmują:

Rzuce­nie pale­nia Pale­nie tyto­niu jest czyn­nikiem ryzy­ka wys­tąpi­enia zaburzeń erekcji. Rzuce­nie pale­nia może popraw­ić ogól­ny stan zdrowia i zmniejszyć objawy ED. Zapy­taj swo­jego lekarza o sposo­by na rzuce­nie pale­nia. Utra­ta wagi Nad­wa­ga lub otyłość mogą prowadz­ić do zaburzeń erekcji. W rzeczy­wis­toś­ci mężczyz­na z 42-calową tal­ią jest o 50 pro­cent bardziej podat­ny na rozwój zaburzeń erekcji niż mężczyz­na z 32-calową tal­ią. Zdrowa dieta i odpowied­nia akty­wność fizy­cz­na mogą pomóc w utrzy­ma­niu kon­troli nad wagą. Wykony­wanie ćwiczeń dna mied­ni­cy Ruchy wzmac­ni­a­jące mięśnie dna mied­ni­cy mogą pomóc w zmniejsze­niu objawów nietrzy­ma­nia moczu. Niek­tórzy mężczyźni zgłasza­ją również poprawę w ED. Przyję­cie zdrowego har­mono­gra­mu snu Niek­tóre bada­nia wykaza­ły, że wzorce snu mogą wpły­wać na poziom testos­teronu u mężczyzn. Odpowied­ni odpoczynek i reg­u­larny har­mono­gram snu mogą pomóc w ogól­nym zdrow­iu sek­su­al­nym. Uzyski­wanie pomo­cy w przy­pad­ku uza­leżnienia od narko­tyków lub alko­holu Zaży­wanie narko­tyków lub picie zbyt dużej iloś­ci alko­holu może prowadz­ić do zaburzeń erekcji i innych prob­lemów zdrowot­nych. Rzuce­nie pale­nia może być trudne, ale objawy praw­dopodob­nie uleg­ną popraw­ie. Zmi­ana lub obniże­nie daw­ki leków Jeśli niek­tóre leki powodu­ją objawy zaburzeń erekcji, poroz­maw­iaj z lekarzem o zmniejsze­niu daw­ki lub wypróbowa­niu innego leku, który pomoże Ci złagodz­ić stan. Prak­tykowanie dobrej higieny jamy ust­nej Niek­tóre bada­nia wykaza­ły, że infekc­je dziąseł (znane jako zapale­nie dziąseł) mogą być pow­iązane z prob­le­ma­mi z uzyskaniem erekcji. Pamię­taj, aby codzi­en­nie myć i nitkować zęby. Co najm­niej raz w roku udaj się do den­tysty na pro­fesjon­alne czyszcze­nie lub zawsze, gdy masz obawy doty­czące zdrowia dziąseł. Obniże­nie poziomu stre­su Stres jest znanym czyn­nikiem ryzy­ka zaburzeń erekcji. Dzi­ała­nia zmniejsza­jące stres, takie jak joga, medy­tac­ja lub ćwiczenia odd­e­chowe, mogą również pomóc w zaburzeni­ach erekcji. 

Znalezienie wsparcia w przypadku zaburzeń erekcji

Znalezie­nie dobrego sys­te­mu wspar­cia jest kluczem do przezwycięże­nia zaburzeń erekcji. Roz­mowa z part­nerem może być dobrym początkiem. 

Wyszkolony pro­fesjon­al­ista będzie w stanie pomóc Ci przezwyciężyć wiele psy­cho­log­icznych skutków zaburzeń erekcji. 

Cza­sa­mi komu­nikowanie swoich zma­gań na piśmie może być skutecznym sposobem radzenia sobie. Dla mężczyzn z zaburzeni­a­mi erekcji dostęp­nych jest kil­ka grup wspar­cia online. 

Zapisz się na nasz biule­tyn o zdrow­iu mężczyzn!

Źródła redakcyjne i weryfikacja faktów

Suple­men­ty diety na zaburzenia erekcji: nat­u­ralne lecze­nie zaburzeń erekcji?, Mayo Clin­ic. Zaburzenia erekcji: diag­nos­ty­ka i lecze­nie, Mayo Clin­ic. 5 sposobów na poko­nanie zaburzeń erekcji, Har­vard Med­ical School. Zaburzenia erekcji, Cleve­land Clin­ic. Pokaż mniej

Najnowsze w zaburzeniach erekcji

Badania sugerują, że nawyki związane z pornografią są powiązane z zaburzeniami erekcji

Anki­eta mówi, że pon­ad 50 pro­cent z prob­le­ma­mi z zaburzeni­a­mi erekcji pod­czas sek­su part­ner­skiego nie ma prob­le­mu pod­czas oglą­da­nia porno. 

Autor: Beth Levine22 lip­ca 2020 r.

8 naturalnych sposobów leczenia zaburzeń erekcji

Nowe bada­nia sugeru­ją, że możesz być w stanie odwró­cić zaburzenia erekcji bez leków. 

By Mikel Theobald 10 sty­cz­nia 2018 r.

Pfizer wprowadza generyczną Viagrę

Mała niebies­ka piguł­ka stanie się o wiele tańsza. 

Autor: Julie Marks, 28 grud­nia 2017 r.

Generyczna Viagra: co to oznacza dla Ciebie?

Oczeku­je się, że mała niebies­ka piguł­ka stanie się gen­erycz­na w grud­niu 2017 roku. 

Autor Julie Marks 1 grud­nia 2017 r.

Jak starzenie się może sprawić, że mężczyźni będą lepsi w łóżku (naprawdę)

Starze­nie się i zaburzenia erekcji mogą spowol­nić zdrowie sek­su­alne mężczyzn, ale przy­jem­ność jest nie tylko możli­wa, ale może również popraw­ić jakość życia mężczyzn w wieku 60 lat i starszych. 

Denise Mann 13 mar­ca 2014 r.

Problemy z erekcją? Ten nawyk może być dlaczego

Oglą­danie porno może gasić erekc­je w syp­i­al­ni. Prob­le­mem jest jed­nak mózg, a nie penis. 

Denise Mann 4 lutego 2014

Co się dzieje, gdy używasz Viagry, ale nie masz ED 

Via­gra i inne leki na zaburzenia erekcji są coraz częś­ciej naduży­wane, a nawet naduży­wane. Dowiedz się o zagroże­ni­ach związanych z rekrea­cyjnym uży­waniem narko­tyków ED. 

Autor: Chris Ili­ades, MD, 30 sty­cz­nia 2014 r.

Seksowni mężczyźni robią kegla

To pod­stęp­ne ćwicze­nie w dowol­nym miejs­cu może zwięk­szyć erekcję i wye­lim­i­nować przecieki. 

Made­line R. Vann, MPH, 21 sty­cz­nia 2014 r.

Jak kobiety mogą radzić sobie z zaburzeniami erekcji?

Radze­nie sobie z zaburzeni­a­mi erekcji może być niezręczne i krępu­jące, ale możesz ode­grać ważną rolę w zachę­ca­niu mężczyzny w swoim życiu do sprawdzenia… 

Kris­ten Stew­art 2 grud­nia 2013 r.

Zaburzenia erekcji i bezpłciowy związek

Zaburzenia erekcji mogą prowadz­ić do prob­lemów w związku. Dowiedz się, dlaczego seks jest ważny w związku i dla dobrego zdrowia oraz jak wznow­ić życie seksualne… 

Kris­ten Stew­art 15 listopa­da 2013 r.”

Leki doustne są częs­to pier­wszym wyborem w lecze­niu zaburzeń erekcji (ED).

W przy­pad­ku wielu mężczyzn leki mogą skutecznie złagodz­ić objawy zaburzeń erekcji. 

Dostęp­nych jest kil­ka rodza­jów leków, w tym piguł­ki, preparaty do wstrzyki­wań, kre­my i czopki. 

Twój lekarz może pomóc Ci określić, która opc­ja jest dla Ciebie odpowiednia. 

Doustne leki na zaburzenia erekcji

Doustne leki na zaburzenia erekcji zwięk­sza­ją przepływ krwi, zwięk­sza­jąc dzi­ałanie tlenku azo­tu, sub­stancji chemicznej w orga­nizmie, która rozluź­nia mięśnie prącia. 

Tego rodza­ju leki są dostęp­ne tylko na recep­tę wys­taw­ioną przez lekarza. 

Według Fun­dacji Opie­ki Uro­log­icznej, praw­ie 80 na 100 mężczyzn odczuwa poprawę po rozpoczę­ciu stosowa­nia leków doust­nych na zaburzenia erekcji. 

Niek­tóre z najczęst­szych leków doust­nych to:

Via­gra (silde­nafil) Adcir­ca i Cialis (tadalafil) Lev­i­t­ra i Staxyn (war­de­nafil) Sten­dra (avanafil)

Via­gra (silde­nafil) jest częs­to pier­wszym lekiem przepisy­wanym przez lekarzy na zaburzenia erekcji. Na rynku jest najdłużej, a jego skut­ki uboczne są dobrze znane. Ale nowszy lek, Sten­dra (avanafil), może powodować mniej skutków ubocznych. 

Mężczyźni z zaburzeni­a­mi erekcji przyj­mu­ją leki doustne w razie potrze­by przed sek­sem. Leki te nie spowodu­ją erekcji, chy­ba że będziesz sty­mu­lowany seksualnie. 

Two­ja dawka będzie zależeć od two­jego stanu i leku, który przyj­mu­jesz. Konkret­ny czas przyj­mowa­nia leku różni się w zależnoś­ci od konkret­nego leku. 

Skut­ki uboczne doust­nych leków na zaburzenia erekcji obejmują:

Ból głowy Zacz­er­wie­nie­nie Przekr­wie­nie błony ślu­zowej nosa Bóle mięśniZmi­any widzenia Rozstrój żołąd­ka Ból pleców

W rzad­kich przy­pad­kach u niek­tórych mężczyzn przyj­mu­ją­cych leki na zaburzenia erekcji https://harmoniqhealth.com/pl/ideal-slim/ erekc­ja trwa dłużej niż cztery godziny. Naty­ch­mi­ast poszukaj pomo­cy medy­cznej, jeśli tak się stanie. 

Ważne jest, aby poin­for­mować lekarza o wszys­t­kich innych chorobach, które masz. Niek­tóre leki na zaburzenia erekcji mogą być niebez­pieczne, jeśli masz chorobę ser­ca, niewydol­ność ser­ca lub niskie ciśnie­nie krwi. 

Pamię­taj, aby poin­for­mować lekarza o wszys­t­kich przyj­mowanych lekach przed rozpoczę­ciem przyj­mowa­nia doust­nego leku na zaburzenia erekcji. Szczegól­nie ważne jest, aby poin­for­mować lekarza, jeśli uży­wasz azotanów (w przy­pad­ku chorób ser­ca) lub alfa-blok­erów (w przy­pad­ku pow­ięk­szenia prostaty). 

Terapia testosteronem w leczeniu zaburzeń erekcji

Jeśli zaburzenia erekcji są spowodowane niskim poziomem hor­monu testos­teronu, lekarz może zale­cić ter­apię testosteronem. 

Ten rodzaj leczenia moż­na podawać w postaci kremów, żeli, plas­trów, zas­trzyków lub peletek. 

Zagroże­nia i skut­ki uboczne ter­apii testos­teronem mogą obejmować:

Trądzik Pow­ięk­szone lub opuch­nięte pier­si Zaburzenia odd­y­cha­nia pod­czas snu Obrzęk kostekObkur­cze­nie jąder­Pow­ięk­szona prostataRozrost ist­niejącego raka prostaty­Wyso­ka licz­ba krwinek czer­wony­ch­Prob­le­my z odd­awaniem moczuZwięk­szone ryzyko pow­sta­nia zakrzepów krwi

Poroz­maw­iaj ze swoim lekarzem, aby sprawdz­ić, czy jesteś kandy­datem do ter­apii testosteronem. 

Leki do wstrzykiwań do leczenia zaburzeń erekcji

Niek­tórzy mężczyźni z zaburzeni­a­mi erekcji odnoszą korzyś­ci z leków do wstrzyki­wań. Aby zażyć te leki, należy użyć małej igły do ​​wstrzyknię­cia leku Edex (alprostadil) w pod­stawę lub bok penisa. 

Leki ED do wstrzyki­wań powodu­ją automaty­czną erekcję. 

Alprostadil jest cza­sa­mi wstrzyki­wany razem z inny­mi lekami. 

Każdy zas­trzyk ma na celu wywołanie erekcji trwa­jącej nie dłużej niż godzinę. 

Skut­ki uboczne mogą obe­j­mować łagodne krwaw­ie­nie, przedłużoną erekcję i tkankę włóknistą, która tworzy się w miejs­cu wstrzyknięcia. 

Leki na zaburzenia erekcji oparte na czopkach

Zami­ast wstrzyki­wa­nia leków, niek­tórzy mężczyźni uży­wa­ją czop­ków do umieszcza­nia alprostady­lu w prą­ciu, w cewce moczowej. 

Czopek to stały lek, który po włoże­niu roz­puszcza się w organizmie. 

Do włoże­nia czop­ka uży­jesz spec­jal­nego aplikatora. 

Dzię­ki tej metodzie erekc­ja zwyk­le zaczy­na się w ciągu 10 min­ut i zwyk­le trwa od 30 do 60 minut. 

Liked it, click Char­ly, our goose? Take a sec­ond to sup­port Par­adis­egar­den Cyprus on Patreon!
This site is registered on wpml.org as a development site.